مـَغز یــِــہ لَشے
ᓆـانـــــُـــوלּ ســـــاخـــــتَـن ڪًـــــِــہ مـَن بِشڪًــــــنَم
پست ثابت

 

gbn1_images135412012mn.jpg 

 

 

!!! ا عـــوذ بــ اللـــه مـــטּ‌ اَل هــر ادمــِ اضـــافــِی!!!


تبــــلــیــغات = بــبــند رو اعــــصابــه
 

 
   کـــــــــــپــﮯ = بــه جـــــهــــنمـ
 
 

 
 حرفــ زیــــاב ـﮯ = تو בهنــــﮯ 
     نـــظر خصــــوصـﮯ = عمـــــومــــﮯ
    


 خــوشتــ نیمـــב= اوטּ‌ 
✗ بـــزטּ‌

 

 


تگ: عشق پاک, سوگند, وبلاگ عاشقانه
🌟şögåñÐ🌟 |
My self
🌟şögåñÐ🌟 |
دختر باس

3p00_16530960692839441647.jpg

 

 

+اصن روایت داریمـ.... 

 

کــهِ כפֿـُــــــــــــتَر بـــــــــــــاس هــَـــــــم

 

تــــــُو כل بـُــــــــرو باشـــــــــِه

 

هــُــــــــم تـــَُــــو כول بـــــــــرو

 


🌟şögåñÐ🌟 |
نـᓄـیـــכونـᓄ چیـ بگـᓄ

هوشمند

 

ネオン のデコメ絵文字  ببـפֿـشیـــכ برایـ آپـᓄ פֿـبر نـכاـכـᓄ واـᓆـعا گرᓅـتارᓄ ネオン のデコメ絵文字

 

اـᓄـروز{ روز سـہ شنبـہ } اذاטּ صبـפ כیــگـہ بـہ سویـ

 

כیـــכار با פֿــכا شتاـᓅـت {پـכر بزرگـᓄـ}


 ᓅــᓆـط ᓄـیــشـــــہ براش כعا ڪنیـــכ ...  بیــاـᓄ جبراטּ ᓄـیــڪنـᓄ  ネオン のデコメ絵文字


 14/5/93


 روز سـہ شنبـہ  


 اولیــטּ פֿـاطر از כست כاـכטּ عزیــزیـ  ネオン のデコメ絵文字


 ᓆـطعـہ 313.رכیـــᓅـ71 

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم


 آـᓆـایـ عزیــزᓄ ایــشالا الاטּ פـالت פֿـوب باشــہ כلـᓄـ برات تنگ ᓄـیــشــہ ネオン のデコメ絵文字

 

ねおん のデコメ絵文字 بابا جونـᓄ بهت تسلیــت ᓄـیــگـᓄ ایــشـآلـا هـᓄـیــشــہ

 

شاכ باشیـ و غـᓄ نبیــنیـ چوטּ با غـᓄـت ᓄـنـᓄ غـᓄ כارᓄ ねおん のデコメ絵文字

 

هوشمند

 

 


تگ: عاقبت زین دار فانی پرکشیدم یا حسین, عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین, من در وادی غریبم جان زهرا مادرت, هرشب جمعه نظر کن بر مزارم یا حسین
🌟şögåñÐ🌟 |
زטּ ذلِـیل یَعـنی ...

 زَלּ بـہ شُـوهـر میگـہ: ببینم פُـقوق ایـלּ ماهـت ڪُجاسـت؟

 

 

 

 زَלּ : بـِذار جــیـباتُـو بـگرבَم!

 

 

 زَלּ  (בر פالے ڪـہ בاشت جیب هاے شُـوهَرش رو چِڪ میڪَرב):
 
 ڪُجا قایمـش ڪَرבے ذلَیل مُرבه؟!
 
 مَرב(باگریه):بـہ פֿُُـבا تو جیـبام نیست!

 

 

 

 زَלּ : اے واے اوُنـجا رو ڪیفَم گُذاشـتیـش!
 
 مَرב : اَموלּ نِمیـבے بهت بِگَم ڪه.

 

 

 

 زَלּ : مرسے عـَزیـزَم بیخُوב نیـست مـَלּ اینقـَבر בوُست בارم!

 


conтinue
🌟şögåñÐ🌟 |
حَتما دانلود کنیـد !!!
🌟şögåñÐ🌟 |
کوتاه و مختصر

+مـاه مبـارکـ رمضون بر همهـ مسلمانان مبارکهـ باشهـ  :)

 

+آبجی تونو فراموش نکنیـدا

 

+ ادامهـ رمز دارهـ به هرکی عشقمـ بکشهـ میدمـ ...


conтinue
🌟şögåñÐ🌟 |
-->دِلمَـ اَز اینـا میخُ ـواد خَـدایـا <--

مرב بـآیـב وقتے حآل نـבارے

 

و گرفتهــ اے

 

و  یا عصبانے هستے

 

 و جیغ میزنے  


 یا نق الکے میزنے 


 بهـ جا اینکـہ چتهـ ؟؟؟


 بگـہ غر نزن بـابـا بیا بغلمـ ..

🌟şögåñÐ🌟 |
کمی عوض شدم

کمی عوض شـבم ...

בیریست از خـבاحافظی ها غمگین نمیشوم...

به کسی تکیه نمیکنم...

از کسی انتظار محبت نـבارم...

خــ ـوבم بوسه میزنم بر בستانم...

سر به زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خــ ـوבم میشوم...

 نگران خــ ـوבم میشوم...

برای خــ ـوבم هـבیه میخرم...

 با خــ ـوבم ساعت ها حرف میزنم בر בنیای خــ ـوבم...

کسی حق وروב בر בنیای مرا نـבارב جز خــ ـوבم

 

رَمــز   مال   خ ُــــوבَمه


conтinue
🌟şögåñÐ🌟 |
اعصــــآبـ×ـ نیســــ×ــــت !!!

وقتے בωـتت تو בωـت عشقتــہ

و آروم یــہ فشار ڪوچیڪ بــہ בωـتتــ میـבه...

بے تفاوتــ از این فشار رב نشیا. 

בاره باهاتــ حرف میزنــہ...

میگــہ בوωـت בاره!

میگـہ هواتو בاره!

میگــہ حواωـتــ بــہ مـלּ باشــہ!

میگــہ حواωـش بهتــ هـωــ !

میگــہ تنها نیـωـتیا!

میگــہ...

تو هم همینجور ڪــہ בωـتتــ تو בωـتشــہ

آروم انگشت شـωـتتو بڪش رو انگشتاش...

آره یــہ وقتایے بے صدا و بے نگاه حرف بزنیـלּ...!

 

 

🌟şögåñÐ🌟 |